Markedsføring

Redaksjonen har sterke, økonomiske begrensninger på muligheten for en god markedsføring av boka. Samtidig er det viktig å spre informasjon om at boka er skrevet, trykt og utgitt, at den er til salgs for en rimelig pris og at den er lett tilgjengelig. Siden økonomien ikke tillater tradisjonell markedsføring, må det i stedet satses på billige/gratis og enkle formidlingsformer, som artikler, notiser, intervju, […]

Finansiering og gaver

Bokutgivelsen er basert på noen enkle forhold: Alle i redaksjonen, forfattere/delforfattere, intervjuere og andre ressurspersoner har jobbet ulønnet – uten royalty eller andre former for økonomisk vederlag Alle former for illustrasjoner, som bilder, tegninger, faksimiler, dikt, sitater osv. er benyttet uten økonomisk kompensasjon – med unntak av noen få vederlag for bruk av bilder fra profesjonelle byråer En del av opplaget er forhåndskjøpt […]

Innhold

MILITÆRNEKTING SOM KRIGSMOTSTAND OG FREDSKAMP I NORGE 1922 – 2022 Kort innholdsfortegnelse med oversikt over boka hoveddeler/kapitler Forord – Tabula Gratulatoria Kapittel 1    Militærnekting: Noen historiske og geografiske trekk fram til slutten av 1800-tallet Jørgen Johansen 10 DEL 1: TIDA FØR 1922 Kapittel 2    De første militærnekterne etter 1814 Hans Eirik Aarek og Sverre Røed-Larsen 30 Kapittel 3 Striden om retten til militærnekting […]

Bokas disposisjon

MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022 Redaksjonsgruppa har valgt to hovedtilnærminger til bokas disposisjon: Kronologisk framstilling, som er bokas hovedlinje Tematiske hovedsaker, som inneholder en rekke enkelt-temaer Hoveddisposisjonen er foreløpig: MILITÆRNEKTING I NORGE OG INTERNASJONALT TIDA FØR 1922 MILITARISME, OPPRUSTNING OG NY VERDENSKRIG – NEKTING 1922 – 1945 NORGE SOM NATO-MAKT OG KALD KRIG – KRIGSMOTSTANDEN VOKSER 1945 – […]

Hva er gjort

Boka blir utgitt på Svein Sandnes bokforlag, som har utgitt en rekke sentrale bøker (se mer på: Svein Sandnes Bokforlag (bokstabburet.no). Det første militærnekterseminaret, som ble avholdt i Oslo 22. september 2018, la grunnlaget for et realistisk arbeid med bokprosjektet: det trakk opp hovedlinjene for det videre arbeid, kartla engasjement og ressurser hos personer som ville delta og nedsatte ei prosjektgruppe for å […]

Bakgrunn og formål

Nekting som rettighet – den juridiske bakgrunnen – Grunnloven av 1814 hjemlet ingen rett til å nekte verneplikten eller til ikke å gjøre militærtjeneste. Likevel nektet en del mannlige, unge personer å gjøre militærtjeneste på forskjellig grunnlag – som moralsk, religiøst og politisk. Først i 1922 vedtok Stortinget en tilføyelse til den militære straffelov som åpnet adgang til å frita en vernepliktig for […]