Målet har vært å produsere, trykke og distribuere ei unik bok om utviklingen av militærnektingen og sivilarbeidet i Norge. Nå er boka trykt! Ei slik bred og mangfoldig bok er aldri utgitt tidligere. Bokprosjektet har vært drivet fram av 5 personer i redaksjonsgruppa, av nær 40 gratisarbeidende delforfattere og av noen ressurspersoner som har sjekket manus faglig og skriftlig. Alt bokarbeidet er gjort frivillig og gratis og med liten ekstern økonomisk støtte. Boka lanseres 10. november 2022 på et eget bokseminar på OsloMet, dvs. 100 år etter at den militære straffeloven åpnet adgang til nekting av militærtjeneste – såfremt nektingen var «begrunnet i en alvorlig religiøs overbevisning eller andre alvorlige samvittighetsgrunner».